Άρθρα

 Αγορά domain name - ενεργοποίηση - διαχείριση - φιλοξενία

Το domain name ξεκινά να έχει ισχύ από τη στιγμή που εξοφλείτε την οφειλή του (σε περίπτωση που...

 Επιλογή TLD

TLD -Top Level Domain- είναι η κατάληξη ενός domain name που συμπληρώνει το όνομα τομέα που θα...

 Επιτρεπτοί χαρακτήρες κατά την κατοχύρωση domain name

Ένα domain name μπορεί να περιέχει μόνο 3 είδη χαρακτήρων: γράμματα, αριθμούς και παύλες (-). Το...